Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Massagepraktijk Overveen

 • Massagepraktijk Overveen, ingeschreven bij KvK onder nummer 69026920, gevestigd te Overveen, aan de Julianalaan 83, 2051 JN, Nederland - zorgaanbieder
 • Cliënt: degene die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening van Massagepraktijk Overveen
 • De aangeboden dienstverlening bestaat uit het geven van holistische massage- en massagetherapiebehandelingen, consulten focusing, massage bij kanker consulten, lichaamsgerichte begeleiding bij rouw- en verlieservaringen en reikibehandelingen.
 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Massagepraktijk Overveen, stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website www.massagepraktijkoverveen.nl te vinden zijn.
 • De behandelingen vinden alleen op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland.
 • Wanneer een cliënt voor de eerste keer een afspraak maakt voor een behandeling/ consult bij Massagepraktijk Overveen, kan vooraf per e-mail of telefonisch om persoonlijke gegevens worden gevraagd. 
 • Wanneer cliënt onder behandeling is van een specialist of therapeut en/of medicijnen gebruikt, dient hij altijd voorafgaand aan de behandeling bij Massagepraktijk Overveen met de behandelend arts of therapeut te overleggen of cliënt een massage mag ondergaan. Bij twijfel over een contra-indicatie kan mogelijk worden afgezien van massage.
 • Tijdens de eerste behandelsessie vindt een intake (anamnese) plaats. Alle informatie die de cliënt tijdens de intake (anamnese) en de sessies met Massagepraktijk Overveen deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming van cliënt zal deze informatie nooit aan derden worden verstrekt.
 • Bij de intake (anamnese) wordt cliënt een aantal vragen gesteld met betrekking tot zijn gezondheid. De cliënt verplicht zich alle eventueel relevante informatie te verstrekken. Eventueel medicijngebruik dient cliënt hierbij door te geven.
 • Bij behandeling van een kind of tiener tot 16 jaar vindt het intakegesprek altijd met een van de ouders/ verzorgers erbij plaats. Tijdens deze intake zal worden afgestemd met ouder en het kind of de ouder bij de sessie aanwezig is en o.a. over, in geval er meerdere behandelingen zullen plaatsvinden, eventuele tussentijdse evaluatie. Dit is mede afhankelijk van doel en verloop van de behandeling en leeftijd van het kind. Er gelden hiervoor per leeftijdsgroep verschillende regels en richtlijnen.
 • Wanneer zich wijzigingen voordoen in de gezondheidssituatie van de cliënt, is deze zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan Massagepraktijk Overveen.
 • Wanneer de cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient de cliënt dit voorafgaand aan de behandeling door te geven.
 • Door Massagepraktijk Overveen worden geen medische diagnoses gesteld.
 • Een goede hygiëne is van groot belang. Van cliënt wordt verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. Cliënt kan ook van Massagepraktijk Overveen verwachten dat aan alle hygiënische voorwaarden wordt voldaan. De praktijkruimte en alle materialen zijn schoon, de handdoeken worden na iedere behandeling gewassen.
 • Massagepraktijk Overveen wil de cliënt met het grootste respect tegemoet treden en andersom verwacht Massagepraktijk Overveen dat ook van de cliënt. De dienstverlening van Massagepraktijk Overveen bestaat uit het geven van holistische massagebehandelingen en reikibehandelingen. De gangbare ethische normen zijn hierbij uitgangspunt. Cliënten met andere intenties zijn niet welkom. Massagepraktijk Overveen geeft geen erotische massages. Erotische handelingen en seksueel getinte opmerkingen worden niet getolereerd. Het is uitsluitend ter beoordeling van Massagepraktijk Overveen om vast te stellen of cliënt aan gestelde normen voldoet. Wordt niet aan gestelde normen voldaan dan wordt de behandeling onmiddellijk gestaakt, cliënt dient de volledige behandelkosten te voldoen en de praktijk te verlaten. Dit geldt ook voor iedere andere vorm van onbehoorlijk gedrag.
 • De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht. Is er sprake van overmacht dan kan de afspraak in onderling overleg worden verzet.
 • De betaling dient na elke behandeling via bankoverschrijving te worden voldaan. Het openstaande bedrag dient binnen de in de factuur gestelde termijn te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL 42 RABO 0320 771121 t.a.v. Massagepraktijk Overveen.
 • Cliënt ontvangt per e-mail een factuur. Beschikt cliënt niet over een e-mailadres dan krijgt cliënt de factuur aan het einde van de behandeling mee naar huis.
 • Cadeaubonnen die ik uitgaf toen ik mijn praktijk nog onder de naam Massagepraktijk Overveen voerde, blijven eigendom van voorheen Massagepraktijk Overveen - nu praktijk Hildesofia Meijers en kunnen alleen voor het bedrag en de dienst die op de bon vermeld staat worden ingewisseld.
 • Alle tarieven die Massagepraktijk Overveen hanteert, staan op de website vermeld. 
 • Voor het geval van een actie waarbij een kaart voor meerdere sessies wordt aangeboden: deze kaarten zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn. De termijn gaat in op de datum van de eerste sessie waarop de kaart betrekking heeft. 
 • Klachten dienen binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht aan Massagepraktijk Overveen kenbaar worden gemaakt. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden beoordeeld, en indien deze terecht is, zal Massagepraktijk Overveen een passende oplossing aanbieden.
 • Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. E-mailadres: info@massagepraktijkoverveen.nl t.a.v. Hildesofia Meijers. Correspondentieadres: Julianalaan 83, 2051 JN Overveen.
 • Massagepraktijk Overveen is via het NIBIG aangesloten bij Stichting Zorggeschil en voldoet hiermee aan de vereisten voor regeling van klacht- en tuchtrecht volgens De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art. 13 Wkkgz).
 • Massagepraktijk Overveen is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures.
 • Massagepraktijk Overveen is niet verantwoordelijk/ aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/ of na de behandeling.


DISCLAIMER:
Teksten en foto’s op de website van Massagepraktijk Overveen zijn met alle zorgvuldigheid vervaardigd en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt. Wijzigingen op de website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.